Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego www.elpomelo.pl

1. Definicje

1.1 Regulamin – niniejszy regulamin.

1.2 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

1.3 Sprzedający – El Pomelo M. Sass, J. Binderman s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Wazów 17, REGON: 146638726, NIP 118-209-13-96.

1.4 Sklep (Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.elpomelo.pl, prowadzony przez Sprzedającego, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary.

1.5 Towary – rzecz ruchoma oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.6 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, dokonane poprzez stronę internetową www.elpomelo.pl

1.7 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

1.8 Dostawca – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Towaru do Klienta.

2. Zasady ogólne

2.1 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.2 Sklep Internetowy www.elpomelo.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

2.3 Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.elpomelo.plsą fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sklep ma obowiązek dostarczenia Towaru niewadliwego – pozbawionego wad fizycznych i prawnych, chyba że Kupujący decyduje się na zakup Towaru wadliwego, którego wady zostały opisane w ofercie.

2.4 Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.     

3. Składanie zamówień

3.1 Wszystkie ceny podane na stronie www.elpomelo.pl są cenami brutto, obejmującymi VAT, wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3.2 Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.elpomelo.pl

3.3 Zamówienia poprzez Stronę Internetową można deklarować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze.

3.4 Zamówienia zadeklarowane w sobotę i niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy będą rejestrowane jako złożone kolejnego dnia roboczego.

3.5 Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i prawidłowo podanie danych kontaktowych, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adresu e-mail, w celu ewentualnego kontaktu Sprzedającego z Klientem.

3.6 W wypadku gdy dane nie są kompletne i przez to będą uniemożliwiać prawidłowe wykonanie zobowiązania, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

3.7 Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

3.8 W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawy oraz żądania ich usunięcia.

3.9 Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź drogą e-mailową za sklepu z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.10 Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu.

3.11 Jeśli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania całego zamówienia.

4. Koszt i termin wysyłki

4.1 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub w e-mailu. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowym wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonywanie wysyłki lub może je opóźnić.

4.2 Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmę kurierską lub poprzez usługę Paczkomaty.

4.3 Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4.4 Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) zamówionego Towaru określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w zakładce „Dostawa”. Koszt dostawy (wysyłki) doliczany jest do kosztu zamówienia, a Klient obowiązany jest wpłacić kwotę należną tytułem wybranego sposobu dostawy (wysyłki) łącznie z ceną.

4.5 Jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości lub jego uszkodzenie Klient może odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt pracownikowi Poczty Polskiej lub kurierowi. W takim wypadku doręczyciel powinien wydać Klientowi pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki.

5. Płatności

5.1 Na każdy towar wystawiamy paragon fiskalny lub imienny dowód zakupu – fakturę.

5.2 Płatność za zamówiony towar odbywa się:

a) przelewem na rachunek bankowy Sklepu, wpisując w tytule numer zamówienia. Dane do przelewu: numer rachunku bankowego Sprzedającego: Mbank 11 1140 2017 0000 4802 1301 8334 El Pomelo s.c. Ul. Wazów 17 01-986 Warszawa

b) lub za pośrednictwem szybkich, bezpiecznych płatności online dostępnych poprzez platformę Shoper.pl. Podmiotem obsługującym płatności drogą elektroniczną jest firma BlueMedia S.A.

5.3 Klient ma 5 dni roboczych, od momentu złożenia zamówienia, na realizację płatności. Po upływie tego terminu transakcja zostanie anulowana, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez niego adres e-mail, a przedmiot wystawiony ponownie na sprzedaż.

6. Odstąpienie od umowy (zwrot Towaru)

6.1 Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep El Pomelo na adres wskazany w punkcie 1.3 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłali informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

6.3 Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu na adres Sklepu: El Pomelo s.c., Ul. Wazów 17, 01-986 Warszawa, z dopiskiem „ZWROT”. Klient zobowiązany jest do zwrotu nabytego Towaru na własny koszt.

6.4 Sklep dokona zwrotu płatności uzyskanych od Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację o odstąpieniu. Zwracana kwota płatności zostanie przekazana na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.

6.5 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Procedura reklamacji

7.1 Okres gwarancji na wszystkie produkty w Sklepie to 12 miesięcy.

7.2 Reklamacje należy składać na adres sklep@elpomelo.pl lub pisemnie na adres El Pomelo s.c., ul. Wazów 17, 01-986 Warszawa.

7.3 Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacji.

7.4 Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni, od daty otrzymania Towaru. Towar zostanie odesłany do producenta, który rozpatrzy reklamację.

7.5 Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, w pierwszej kolejności Towar zostanie naprawiony, jeśli naprawa nie będzie możliwa Towar zostanie wymieniony na nowy. W każdym przypadku Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

7.6 W przypadku kiedy naprawa lub wymiana nie będzie możliwa Sklep na podstawie uzgodnień z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy ponosi w takim wypadku Sklep.

7.7 W przypadku kiedy reklamacja będzie nieuzasadniona, Klient podejmuje decyzje czy towar ma być odesłany do Klienta.

7.8 Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji lub zwrotu Towaru.

7.9 Reklamacji nie podlegają: naturalne zużycie się produktów, przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia, itp.).

7.10 Klient utraci prawo do reklamacji, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie na adres mailowy: sklep@elpomelo.pl zawiadomienie przed jego upływem.

8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

8.1 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

8.2 Administratorem danych osobowych klientów jest firma El Pomelo M.Sass, J.Binderman s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Wazów 17, REGON: 146638726, NIP 118-209-13-96.

8.3 Sklep przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Klienta i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych. 

8.4 Dane Klienta są wykorzystywane do celów związanych z działaniem Sklepu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Klientem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Klienta, do dopasowania treści strony do preferencji Klienta, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing. 

8.5 Dane Klienta gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 8.3 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj), adres email, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj). W przypadku Firm są to dodatkowo: nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby firmy. 

8.6 Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez Sklep Internetowy dla celów związanych z prawidłową realizacją zamówienia oraz dla celów ewidencyjnych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Stosowne oświadczenie zawiera formularz Zamówienia. Klient, w przypadku wyrażenia zgody, ma zagwarantowane prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8.7 W celu realizacji Zamówienia, dane osobowe Klienta są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki: firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.

8.8 W celu dokonania przez Klienta płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie BlueMedia.pl, świadczącej usługę płatności online. 

8.9 Dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Sklepu, np. agencjom marketingowym i podmiotom świadczącym usługi statystyczne dla naszego Sklepu. 

8.10 Dane Klienta mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Sklepu, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności. 

8.11 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

8.12 Sklep zapewnia Klientowi możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Klient powinien przesłać do Sklepu stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres sklep@elpomelo.pl

8.13 Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Klienta chęci ich usunięcia.

8.14 Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.15 W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Sklep zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia. 

8.16 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy Klient może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji na swój temat. Każdemu Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.17 Sklep wykorzystuje „cookies” w celu: uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym m.in. do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

 9. Zmiana regulaminu

9.1 Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

9.2 Jeżeli w czasie, jaki upłyną od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie, jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.

9.3 Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie.

9.4 Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

10.2 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

10.3 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

10.4 Wszystkie zdjęcia Towaru są własnością firmy El Pomelo M.Sass, J.Binderman s.c. (chyba, że zaznaczono inaczej), zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniani, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

10.5 Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację regulaminu.

Data opublikowania Regulaminu: 24.05.2018 r.

Załączniki:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACJI

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl